Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

  1. Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.
  2. Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat de huurder op de hoogte is van wenselijk gebruik van het artikel.
  3. Huurder verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan en ze slechts in overeenstemming met het doel te gebruiken.
  4. De gehuurde artikelen dienen schoongemaakt retour gebracht te worden. Zo nodig kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht welke contant dienen te worden afgerekend.
  5. Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik) of schade is ontstaan als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de huurder. Tenzij door middel van aantekening daarvan door verhuurder op het verhuurformulier anders blijkt, heeft de huurder het product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.
  6. De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging. Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de huur komen voor rekening van de huurder.
  7. De kosten van bezorgen en/of ophalen zijn voor rekening van de huurder.
  8. Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres op te geven.
  9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.